İçeriğe geç

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ – I

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ – I


ÖMER SEYFETTİN ( 1884 – 1920 )

➢ Milli Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün öncülerindendir.
➢ Küçük hikâyeyi tamamen bağımsız bir hale getirmiştir.
➢ Türk edebiyatında hikâyeciliği meslek haline getirmiştir.
➢ Hikâyeleri genellikle beklenmedik biçimde sonuçlanır.
➢ Edebiyatımızda ‘’olay’’ öyküsü denilen ‘’ Maupassant Tarzı ’’ öykünün en önemli temsilcisidir.
➢ Realizm akımının etkisinde kalmıştır.
➢ Hikâyelerinde gözleme önem vermiştir.
➢ Hikâye kahramanlarında psikolojik yönden bir derinlik yoktur, ruh çözümlemelerine önem
vermemiştir.
➢ Hikâyelerinde çok sade bir dil kullanmıştır. Günlük konuşma dilini kullanmıştır.


Hikâyelerinin konularına göre sınıflandırılması:

  1. Tarihi Hikayeler (Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Forsa, Kızılelma Neresi, Topuz)
  2. Konusunu Balkanlardan ve Çanakkale Savaşı’ndan alan hikayeler (Bomba, Beyaz Lale, Aleko Bir Çocuk,
    Mefkûre)
  3. Konusunu çocukluk ve gençlik anılarından aldığı hikayeler (Kaşağı, Falaka, And, İlk Namaz)
  4. Günlük hayatta rastlanan olay kişiler
  5. Türkçülük düşüncesini telkin etmek için yazdığı hikayeler (Primo Türk Çocuğu, Ashab-ı Kehfimiz)
  6. Mizahi hikayeler (Yüksek Ökçeler, Koç, Külah, Mahcupluk İmtihanı


Şiir: Şiirler (Doğduğum Yer)
Çeviri: İlyada, Kalevela
a. Bir kahramanın etrafında yazdığı hikayeler (Efruz Bey)
b. Ev içi hikayeleri (Perili Köşk)
c. Cephe gerisini anlattığı hikayeler (Zeytinli Ekmek)
d. Mizahi hikayeler (Bahar ve Kelebekler)


ZİYA GÖKALP ( 1876 – 1924 )
➢ Milli Edebiyatın düşünce temelini atmıştır.
➢ Aynı zamanda ilk Türk sosyologlarındandır.
➢ Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua dergilerinde yazmıştır.
➢ Genç Kalemler dergisinde yayımladığı ‘’Turan’’ şiiri ile Turancılık düşüncesini benimsediğini ortaya
koymuştur, bu hareketin öncüsüdür. Turancılığın Türk milletinin uzak ideali olduğunu belirtir.
➢ ‘’Türkçülüğün Esasları’’ adlı yapıtında Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiştir.
➢ Edebiyatı ve şiiri düşüncelerini açıklamada bir araç olarak görmüştür.
➢ Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
➢ Lirizmden uzak bir söyleyişi vardır, daha çok didaktik şiirler yazmıştır.
➢ Masal niteliği taşıyan şiirleri vardır. Manzum destanlar da yazmıştır.
➢ Bir dönem aruz ölçüsünü kullanmış, sonra şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. 7’li, 8’li ve 11’li kalıplarını
kullanmıştır.
➢ Biçim yönünden ilk zamanlar gazel, kıta gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini; sonra halk edebiyatı nazım
biçimlerini kullanmıştır.
➢ Dili oldukça sadedir, söz sanatlarından uzak bir dil kullanmıştır.
➢ Batı dillerinden alınan sözcüklerin karşılığı olarak yeni sözcükler bulmuştur. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcüklerin atılmasının gerektiğini savunmuştur.


ESERLERİ
➢ ŞİİR:
Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
➢ DÜZYAZI:
Malta Mektupları, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi,
Türk Töresi, Türk Ahlakı, Makaleler (10 cilt), Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Doğru Yol.


ALİ CANİP YÖNTEM ( 1887 – 1967 )
➢ Önce Fecriati ’de yer almış, sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır.
➢ Aruzdan heceye geçmiştir.
➢ Sade dille şiirler yazmıştır.
➢ Yeni Lisan anlayışının savunucusu olmuştur.
➢ Genç kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır.
➢ Edebiyat ile ilgili incelemelerle de ilgilenmiştir.
➢ Makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınır.
➢ Polemikçidir, Cenap Şahabettin ile edebiyat anlayışı üzerine tartışmıştır.


ESERLERİ
➢ ŞİİR:
Geçtiğim Yol
➢ MAKALE:
Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım
➢ İNCELEME:
Ömer Seyfettin, Epope
➢ ANTOLOJİ:
Türk Edebiyatı Antolojisi


MEHMET EMİN YURDAKUL ( 1869 – 1944 )
➢ ‘’Cenge Giderken’’ adlı şiirin ilk dizesi olan ‘’Ben bir Türk’ün dinim cinsim uludur’’ ona Türk şairi ve Milli
şair unvanını kazandırmıştır.
➢ Türkçülük düşüncesini benimsemiştir.
➢ Didaktik bir söyleşiyi benimsemiştir.
➢ Kişisel duygularına şiirlerinde yer vermemiştir. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
➢ Edebiyatı düşüncelerini aktarmada bir araç olarak görmüştür.
➢ Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır, hece ölçüsünün uzun kalıplarını kullanmıştır.
➢ Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır.
➢ Batıdan alınan nazım biçimlerini de kullanmıştır.
➢ Şiirlerinde kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır.


ESERLERİ
➢ ŞİİR:
Türkçe Şiirler, Tan Sesleri, Turana Doğru, Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda,
Aydın Kızları


MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ ( 1890 – 1966 )
➢ Önce Fecriati ’de yer almış, sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır.
➢ Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır.
➢ Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıkmıştır.
➢ Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili ilk bilimsel çalışmaları o yapmıştır.
➢ Hece ölçüsüyle duygu yüklü şiirler yazmıştır.


ESERLERİ
➢ ARAŞTIRMA-İNCELEME:
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı
Antolojisi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve
Divan’ı Türkî-i Basit, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu


HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ( 1885 – 1966 )
➢ Önce Fecriati’de yer almış, sonra Milli Edebiyat topluluğunda yer almıştır.
➢ ‘’Hitabet’’ ve ‘’nutuk’’ larıyla tanınan bir sanatçıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında halkı aydınlatmak
için gönderildiği yerlerde hitabetin etkili örnekleri olan çalışmalar yapmıştır.
➢ ‘’Milli hatip’’ olarak bilinir.


ESERLERİ
➢ HİTABET: Dağ Yolu
➢ MAKALE: Günebakan


AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1870 – 1927)
➢ Edebiyata Servetifünun ile başlamış, daha sonra Milli Edebiyat akımını benimsemiştir.
➢ Servetifünun dönemindeki yazılarında dili ağır ve süslüdür. Milli Edebiyat dönemindeki
eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
➢ Milli Edebiyat döneminde Türkçülük düşüncesini benimsemiştir.
➢ Toplum içi sanat ilkesine bağlı olarak yapıtlar vermiştir.
➢ Hikaye, roman, makale ve monolog türlerinde eserler vermiştir.
➢ ‘’Yeğenim’’ adlı eseri Türk edebiyatının en ünlü ve güzel monologlarındandır.


ESERLERİ
Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar, Gönül Hanım


YUSUF AKÇURA (1876 – 1935)
➢ Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerindendir.
➢ Sanatçı kimliğinden çok siyaset adamı kimliğiyle ön plana çıkmıştır.
➢ Türk Derneği’nin kurucusudur.
➢ Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye destek vermiştir.
➢ Türkçülüğün manifestosu sayılan ve Türkçülüğü sistematik olarak ele alan ‘’Üç Tarz-ı Siyaset’’
makalesi yankı uyandırmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir