İçeriğe geç

MİLLİ EDEBİYAT TEMSİLCİLERİ – III


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDEKİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR


YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958)
• Şiirleri Milli edebiyat akımına uymaz, daha çok makale ve konferanslarında bu akımı desteklemiştir.
• Bir dönem Nev-Yunanilik akımını benimsemiştir.
• Türk tarih ve medeniyetinin Anadolu’da oluştuğu düşüncesini savunmuştur.
• Şiirlerinin ana temalarından biri, Osmanlı Devleti’nin tarihi ve medeniyetidir.
• Neoklasisizm akımının etkisinde kalmıştır. Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir oluştumuştur.
Eski şiiri tekrar yaşatmış bir şairdir.
• Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin birleşimini sağlamıştır. Divan şiirine çağdaş bir yorum vermiştir.
• ‘’Ok’’ şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
• Saf (öz) şiir anlayışının temsilcilerinden biridir. Nazmı nesirden uzaklaşmıştır.
• Şiirlerinde biçim mükemmelliğine çnem vermiştir.
• Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır.
• Ahenk, ölçü ve uyağa büyük önem vermiştir.
• Toplumsal konulara yer vermemiş, daha çok lirik şiirleriyle tanınmıştır.
• Aşk, lirizm, ölüm kaygısı, sonsuzluğa ulaşma duygusu gibi temaları şiirlerinde işlemiştir.
• İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan şair olarak tanınmıştır.
• ‘’İstanbul şairi’’ olarak da bilinir.


ESERLERİ
ŞİİR: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Rubailerini Türkçe Söyleyiş,
Bitmemiş Şiirler
DENEME: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Tarih Muhasebeleri
BİYOGRAFİ: Siyasi ve Edebi Portreler


MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936)
• Herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır.
• İstiklal Marşı’nın şairidir. İstiklal Marşı’nı Safahat’a almamış, kahraman Türk ordusuna
armağan etmiştir.
• Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
• İstanbul’un yoksul semtlerinin yaşantısını ve yoksulluklarını anlatır.
• Cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük… Şiirlerindeki başlıca
konulardır.
• Şiirlerinde dini lirizm vardır.
• Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, bazen ağır bir dil kullanmıştır.
• Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
• Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
• Divan edebiyatı nazım biçimlerini özellikle de mesnevi nazım biçimi kullanmıştır.
• Lirik-epik özelliği özelliği gösteren şiirleriyle tanınmıştır. Didaktik şiirleriyle de vardır.
• Manzum hikaye türünde önemli eserleri vardır. Bu şiirlerinde toplum yaşamını anlatır.
• Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir.
• Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmiştir. Fikret’in ‘’Haluk’’
karakterine karşı özlediği gençliği ‘’Asım’’ karakterinde simgelemiştir.
• İslamcılık akımını benimsemiştir. Batılılaşmaya ve Türkçülük akımına karşıdır.
• Şiirlerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.
• ‘’Sırat-ı Müstakim’’ ve ‘’Sebilü’r-Reşat’’ adlı dini dergilerde şiirler, makaleler yayımlamıştır.
Şiirlerini Safahat adlı eserinde toplamıştır.
Safahat yedi bölümden oluşur.

  • Safahat
  • Süleymaniye Kürsüsünde
  • Hakkın Sesleri
  • Fatih Kürsüsünde
  • Hatıralar
  • Âsım
  • Gölgeler


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE TİYATRO SANATÇILARI


İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ (1874 – 1935)
• Milli edebiyat döneminin tanınmış güldürü yazarlarındandır.
• Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla da tiyatromuza birçok oyun kazanmıştır.


ESERLERİ
Gücü Gücü Yetene, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş; Hisse-i Şayia, Sekizinci, Ceza Kanunu


MUHİPZADE CELAL (1868 – 1959)
• İlk oyunu 1913’te sahneye konulan ‘’Köprülüler’’dir.
• Hafif, müzikli oyunlar yazmıştır. Daha çok töre güldürüsü niteliği taşır.
• Konularını daha çok Osmanlı tarihinden almıştır.
• Oyunlarında çeşitli dönemlerindeki sosyal hayatı, töreleri, inançları, düşünceleri gülünç
yanlarıyla anlatmıştır.


ESERLERİ
Bir Kavuk Devrildi, , Aynaroz Kadısı, Atlı Ases, Macun Hokkası, Pazartesi Perşembe, Kafes Arkası,
Selma, Fermanlı Deli Hazretleri, Köprülüler, Lale Devri, İstanbul Efendisi, Balaban Ağa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir